• Друк

Плани лекцій

Тема 1. Ефективність інноваційної діяльності: сутність, різновиди і показники.
Поняття і види інноваційної діяльності проблема підвищення ефективності інноваційної діяльності. Сутність і характеристика інноваційних процесів та інноваційної діяльності. Принципи оцінювання і показники ефективності інноваційної діяльності. Комплексне забезпечення інноваційної діяльності. Види ефекту від реалізації інновацій.

Тема 2. Загальна економічна ефективність інновацій.
Показник: інтегральний ефект, індекс рентабельності, норма рентабельності, період окупності. Види та джерела підтримки інноваційної діяльності. Фазова схема інноваційного процесу. Методи економічної оцінки інноваційних процесів на підприємстві

Тема 3. Ефективність технологій.
Показники: питомі витрати сировини, напівфабрикатів, енергії на одиницю продукції; кількість корисного продукту, одержаного з одиниці сировини; якість та екологічна чистота готової продукції (робіт, послуги); рівень продуктивності праці із розрахунку на реальну завантаженість персоналу; інтенсифікація виробництва; витрати на виробництво; собівартість продукції (робіт, послуг) тощо.

Тема 4. Оцінка соціальної ефективності інновацій.
Оцінювання соціальної ефективності інноваційної діяльності. Науковий потенціал та характеристика інноваційних процесів в Україні. Сучасний стан інноваційної діяльності України. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці проведення розрахунків інноваційного потенціалу регіонів України.

Тема 5. Оцінка ефективності управління інноваційною діяльністю.
Cутність оцінки ефективності інноваційної діяльності.
Інноваційна діяльності конкурентів. Державне стратегічне управління інноваційною діяльністю. Інноваційний потенціал підприємства і показники його оцінки. Організаційні структури управління інноваційною діяльністю. Внутрішнє регулювання та стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві.

Тема 6. Комплексний аналіз інноваційної діяльності організації.
Мета організації інноваційної діяльності, планування інноваційної діяльності, прогнозування інноваційної діяльності. Комплексний класифікатор інновацій. Результативність інноваційної діяльності. Методологічні основи оцінки ефективності інноваційних проектів.

Тема 7. Ефективні напрями інноваційної діяльності, інноваційні програми і проекти організації.
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. Державні інноваційні програми Регіональні програми розвитку інноваційної сфери економіки України. Стимулювання інноваційної діяльності. Організаційні форми та методи управління інноваційними проектами. Показники економічної ефективності інноваційних проектів.

Тема 8. Забезпечення неперервності інноваційного процесу й досягнення кінцевої мети одержання новинок, які відповідають вимогам ринку.
Врахування фактора часу (здатність одержувати необхідні результати за визначений його проміжок). Методи визначення попиту на інновації Внутрішні чинники, які впливають на формування попиту на інновації. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств: сутність, джерела, організація.

Тема 9. Інноваційні стратегії: складові процеси і можливості забезпечення ефективності.
Сутність та складові елементи інноваційної політики створення системи інноваційних стратегій. Формування і вибір стратегічних напрямків інноваційної діяльності. Інноваційні стратегії : види, характеристика, умови реалізації. Механізм венчурного фінансування інноваційної діяльності. Лізінгове фінансування інноваційної діяльності.

Тема 10. Модель оцінки ефективності інноваційної діяльності закладу освіти.
Задоволення потреб зацікавлених сторін. Вклад зацікавлених сторін.
Бюрократична модель управління в українських організаціях. Ефективності організації інноваційної освітньої діяльності в навчальних установах. Організаційні форми інтеграції науки і виробництва.

Теми семінарських занять

Загальна економічна ефективність інновацій
1. Сутність, види й особливості моделі інноваційного розвитку.
2. Загальна схема оцінки ефективності інноваційної діяльності.
3. Методи економічної оцінки інноваційних процесів на підприємстві

Ефективність технологій
1. Фінансова ефективність інновацій.
2. Економічна та енергетична ефективність технологій.

Оцінка соціальної ефективності інновацій
1. Оцінка ефективності освоєння інновацій.
2. Сучасний стан інноваційної діяльності України.
3. Проведення розрахунків інноваційного потенціалу регіонів України

Ефективні напрями інноваційної діяльності, інноваційні програми і проекти організації
1. Резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності.
2. Ефективне функціонування системи управління інноваційним процесом
3. Стимулювання інноваційної діяльності

Інноваційні стратегії: складові процеси і можливості забезпечення ефективності
1. Формування результатів системи управління інноваційним процесом
2. Сутність та етапи розробки інноваційної стратегії підприємства
3. Лізінгове фінансування інноваційної діяльності закладу освіти

Модель оцінки ефективності інноваційної діяльності закладу освіти

Питання до екзамену

1. Ефективність інноваційної діяльності: сутність, різновиди і показники.
2. Поняття і види інноваційної діяльності проблема підвищення ефективності інноваційної діяльності.
3. Сутність і характеристика інноваційних процесів та інноваційної діяльності.
4. Принципи оцінювання і показники ефективності інноваційної діяльності.
5. Комплексне забезпечення інноваційної діяльності. Види ефекту від реалізації інновацій.
6. Показник: інтегральний ефект, індекс рентабельності, норма рентабельності, період окупності.
7. Види та джерела підтримки інноваційної діяльності.
8. Фазова схема інноваційного процесу.
9. Методи економічної оцінки інноваційних процесів на підприємстві
10. Оцінювання соціальної ефективності інноваційної діяльності.
11. Науковий потенціал та характеристика інноваційних процесів в Україні.
12. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці.
13. Інноваційна діяльності конкурентів.
14. Державне стратегічне управління інноваційною діяльністю.
15. Інноваційний потенціал підприємства і показники його оцінки.
16. Організаційні структури управління інноваційною діяльністю.
17. Внутрішнє регулювання та стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві.
18. Комплексний аналіз інноваційної діяльності організації.
19. Мета організації інноваційної діяльності, планування інноваційної діяльності, прогнозування інноваційної діяльності.
20. Комплексний класифікатор інновацій. Результативність інноваційної діяльності.
21. Методологічні основи оцінки ефективності інноваційних проектів.
22. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні.
23. Державні інноваційні програми Регіональні програми розвитку інноваційної сфери економіки України.
24. Стимулювання інноваційної діяльності.
25. Організаційні форми та методи управління інноваційними проектами.
26. Показники економічної ефективності інноваційних проектів.
27. Врахування фактора часу (здатність одержувати необхідні результати за визначений його проміжок).
28. Методи визначення попиту на інновації.
29. Внутрішні чинники, які впливають на формування попиту на інновації.
30. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств: сутність, джерела, організація.
31. Сутність та складові елементи інноваційної політики створення системи інноваційних стратегій.
32. Формування і вибір стратегічних напрямків інноваційної діяльності.
33. Інноваційні стратегії : види, характеристика, умови реалізації.
34. Механізм венчурного фінансування інноваційної діяльності.
35. Лізінгове фінансування інноваційної діяльності.
36. Задоволення потреб зацікавлених сторін. Вклад зацікавлених сторін.
37. Бюрократична модель управління в українських організаціях.
38. Ефективності організації інноваційної освітньої діяльності в навчальних установах.
39. Організаційні форми інтеграції науки і виробництва.
40. Проведення експертизи інноваційних проектів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативні документи
1. Закон України від 04.07.2002 № 40-IV «Про інноваційну діяльність» (із змінами).
2. Закон України від 11.07.2001 № 2623-III «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (із змінами).
3. Закон України від 16.01.2003 № 433-IV «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності» (із змінами).
Базова
4. Воронецький Л.І. Управління інтелектуальною власністю та інноваційна економіка: Науково-інноваційна політика в регіонах Білорусі: Матеріали республіканської науково-практичної конференції (Гродно, 19-20 жовтня 2005р.). - Мн.: ДУ «Беліса», 2005 .- 100с.
5. Завлина П.Н., Васильєв А.В. Оцінка ефективності інновацій. С-Пб., 1998.
6. Кантаєва О . Удосконалення методики аналізу інвестиційної діяльності для прийняття управлінських рішень [Текст] / О.Кантаєва., Є . Галушко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №7. –с.35-46.
7. Козик В. Можливості та проблеми формування інноваційних структур / В.Козик // Регіональна економіка. – 2005. - № 1. – С. 195.
8. Левченко, Н. М. Аналіз інноваційної діяльності підприємств [Текст] / Н.М. Левченко, Д. К. Носенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - №2, Т.1 – с.138-142.
9. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент : підручник / Т.О. Скрипко. – К. : Вид-во "Знання", 2011.

Допоміжна
10. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник/ О.І. Волков М.П. Денисенко А.П. Гречан та ін. під. ред. проф.. О.І. Волкова проф. М.П. Денисенка. – К.: ВД «Професіонал» 2004. – 960 с.
11. Завлин П. Н. Инновационный менеджмент : справ. пос. / Завлин П. Н., Казанцев А. К., Миндели Л. Э. – [2-е изд., переработ. и доп.]. – М. : ЦИСН, 1998. – 568 с.
12. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми концепції методи: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга» 2003. – 278с.
13. Краснокутська Н.С. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ 2003.-504с.
14. Кузьмін О.Є. Князь С.В. Тувакова Н.В. Кузнєцова А.Я. Інвестиційна та інноваційна діяльність: Монографія / За наук. ред. проф. д-ра екон. наук О.Є.Кузьміна. – Львів: ЛБІ НБУ 2003. – 233с.
15. Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: Монографія. – Ірпінь: НАДПСУ 2004. – 434 с.
16. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Академія, 2005. – 400 с.

Інформаційні ресурси
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 - Закон України «Про інноваційну діяльність» ВІД 04.07.2002 № 40-IV
http://dknii.gov.ua/ - Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.